Duijghuijzen

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten zijn uitsluitend van
toepassing:

1. Op het nationale vervoer de ‘Algemene Vervoerscondities 1950’ gedeponeerd
ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam en de
‘Algemene Voorwaarden Distributievervoer’, gedeponeerd ter griffie der arrondissementsrechtbank
te Amsterdam en Rotterdam.
2. Op de expeditiewerkzaamheden de ‘Algemene Voorwaarden der Federatie van
de Nederlandse Expeditieorganisaties’, gedeponeerd ter griffie der arrondissementsrechtbank
teAmsterdam,Breda,Rotterdam en Arnhem op 15 maart 1956.
3. Op de fysieke distributie-activiteiten de ‘Physical Distribution Voorwaarden’,
gedeponeerd ter griffie der arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
4. Voor cargadoorswerkzaamheden de gedeponeerde Rotterdamse Cargadoorscondities.
5. Voor stuwadoorswerkzaamheden de gedeponeerde ‘Algemene Voorwaarden
van de vereniging van Rotterdamse stuwadoors’ en die van de ‘Scheepvaartvereniging
Zuid’, bedrijfsgroep Machinale bedrijven.
6. Voor opslag en bewaring de gedeponeerde ‘Rotterdamse Opslagvoorwaarden
voor Opslag,Bewaring en Aflevering van Goederen’ ter griffie van de arrondissementsrechtbank
te Rotterdam.
7. Voor grensoverschrijdend en internationaal vervoer de C.M.R.-condities.
8. Op de veemwerkzaamheden gelden de ‘Veemcondities’, gedeponeerd ter griffie
van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.
Uitsluitend de laatst gedeponeerde voorwaarden zijn van toepassing.
De hieronder vermelde bedingen prevaleren boven de hierboven vermelde voorwaarden.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden handelstermen uitgelegd, zoals
omschreven in de Incoterms-1953.

ARBITRAGE EN BINDEND ADVIES
Indien echter in enige van de hier toepasselijk verklaarde condities een arbitrage- of
bindend adviesclausule is opgenomen dan heeft Duijghuijzen Internationale
Expediteurs B.V. niettemin het recht, naar haar keuze, te beslissen dat bij een der
partijen opgekomen geschil voor de gewone rechter zal worden gebracht. Aan deze
keuze zal tevens een eventueel geschil in reconventie gebonden zijn. De wederpartij
die als eiseres een geschil met Duijghuijzen Internationale Expediteurs B.V. wil doen
beslechten, heeft het recht om van haar te vorderen die keuze te bepalen binnen vier
weken na de datum van haar desbetreffende – bij aangetekende brief verzonden
verzoek. Duijghuijzen Internationale Expediteurs B.V. zal daarop binnen die termijn
haar beslissing bij aangetekende brief moeten verzenden, bij gebreke waarvan de
wederpartij gerechtigd is het geschil te doen beslechten overeenkomstig de
clausule, dan wel voor de gewone rechter. In alle geschillen welke in eerste aanleg
voor de rechtbank worden gebracht is uitsluitend bevoegd de arrondissementsrechtbank
te Arnhem.

RETENTIE EN PANDRECHT
Onverminderd eventuele andere rechten waarop Duijghuijzen Internationale
Expediteurs B.V. zich kan beroepen geldt:
– Duijghuijzen Internationale Expediteurs B.V. is gerechtigd goederen, en gelden
terug te houden voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of eigenaar tot
haar vorderingen zijn voldaan, ofwel bij doorzending der goederen het verschuldigde
bedrag daarna op te nemen.
– Alle goederen, documenten en gelden welke Duijghuijzen Internationale
Expediteurs B.V. uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft
of zal krijgen, strekken haar tot onderpand voor alle vorderingen welke zij ten
laste van de opdrachtgever of van de eigenaar heeft of mocht krijgen.

BETALINGSCONDITIES
Met terzijdestelling in zoverre van hetgeen hieromtrent in een van de hiervoor
genoemde condities is opgenomen, geldt voor alle betalingen: betaling dient
plaatsgevonden te hebben netto contant, zonder korting, 30 dagen na
factuurdatum; na deze 30 dagen is een kredietbeperkingstoeslag van 3% met een
minimum van € 1,25 verschuldigd van het factuurbedrag exclusief BTW, alsmede
per 14 dagen 1% over het factuurbedrag als administratie-, porti- en rentekosten. Is
binnen 60 dagen na factuurdatum geen betaling ontvangen, dan wordt tot incasso
overgegaan. Alle kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke, komen ten laste van
de debiteur, als buitengerechtelijke kosten is minimaal 15% van het factuurbedrag
vermeerderd met administratie-, porti- en rentekosten met een minimum van € 75,-
verschuldigd. Alle betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op
rentekosten en concurrente vorderingen, in deze volgorde.
Ieder beroep op compensatie is uitgesloten.

© 2023 Duijghuijzen — Design en realisatie door Qubiqx